Allmänna Villkor

Allmänna villkor

1. Introduktion

“Thaikryddan”, som ägs av danohl AB ( “Webbplatsen” eller “webbplatsägare” eller “vi” eller “oss” eller “vår”) tillhandahåller den information som finns på hemsidan eller på någon av sidorna som speglas av eller utgör webbplatsen ( “denna webbplats eller “) för besökare (” besökare “) (kumulativt kallad” du “eller” din “nedan) med förbehåll för de villkor som anges i dessa webbplatsvillkor, sekretesspolicyn och andra relevanta villkor, politik och meddelanden som kan tillämpas på en särskild avdelning eller modul på denna webbplats.

2. Information om webbplatsen

Även om alla ansträngningar görs för att uppdatera informationen på denna webbplats, varken ” Thaikryddan ” eller någon tredje part eller data eller innehållsleverantören gör några utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda i lag eller rest, att sekvensen, noggrannhet , fullständighet eller tillförlitlighet av information, åsikter, någon del prisinformation, forskningsinformation, data och / eller innehåll som finns på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till all information som kan tillhandahållas av tredje part eller data eller innehållsleverantörer) ( ” Information “) och får inte vara bundna på något sätt av information som finns på webbplatsen. “Thaikryddan” förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta utan förvarning, någon aspekt eller funktion i denna webbplats. Ingen information skall tolkas som rådgivning och information ges endast i informationssyfte och är inte avsedd för handelsändamål. Du och ditt företag är beroende av den information som finns på denna webbplats på egen risk. Om du hittar ett fel eller försummelse vid denna sida, vänligen kontakta oss.

3. varumärken

De varumärken, namn, logotyper och servicemärken (kollektivt “varumärken”) som visas på denna webbplats vare sig registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör “Thaikryddan”. Ingenting på denna webbplats skall tolkas som ett medgivande till licens eller rätt att använda varumärken utan skriftligt tillstånd av “Thaikryddan” eller de företag som äger varumärket.

4. Externa länkar

Externa länkar kan ges för din bekvämlighet, men de är bortom kontroll av “Thaikryddan” och ingen representation görs om deras innehåll. Användning eller tillit till eventuella externa länkar och innehållet därpå tillhandahålls är på egen risk. När du besöker externa länkar måste du hänvisa till externa webbplatser villkor och användningsförhållanden. Inga hypertextlänkar ska skapas från någon webbplats kontrolleras av dig eller på annat sätt till denna webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från “Thaikryddan”. Kontakta oss om du vill länka till denna webbplats eller vill begära en länk till din webbplats.

5. Offentliga forum och användarbidrag

“Thaikryddan” är inte ansvarig för material som lämnas till de allmänna utrymmena av dig (som omfattar anslagstavlor, värd sidor, chattrum, eller något annat offentligt område finns på webbplatsen. Allt material (oavsett lämnats in av dig eller någon annan användare) är inte godkänt, granskats eller godkänts av “Thaikryddan”. ” Thaikryddan ” förbehåller sig rätten att ta bort material som lämnats eller skickas av dig i de allmänna utrymmena, utan att meddela dig, om det blir medveten och bestämmer, efter eget gottfinnande att du är eller om det är sannolikheten att du kan, inklusive men inte begränsat till –

5,1 förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka de rättigheter som andra användare eller tredje part;

5,2 publicera, posta, distribuera eller sprida något nedsättande, obscent, oanständigt eller olagligt material eller information;

5,3 posta eller ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av “Thaikryddan ‘s och / eller en tredje parts datorsystem och / eller nätverk;

5,4 bryta mot någon upphovsrätt, varumärke, annan tillämplig Storbritannien eller internationella lagar eller immateriella rättigheter “Thaikryddan” eller någon annan tredje part;

5,5 lämna innehåll som innehåller marknadsföring eller reklammaterial som är avsedda att begära affärer.

6. Speciellt användningsområde

Du accepterar vidare att inte använda webbplatsen för att skicka eller lägga upp ett meddelande eller material som är olagligt, trakasserande, nedsättande, kränkande, oanständigt, hotande, skadligt, vulgärt, obscent, sexuellt orienterat, rasistiskt stötande, profant, pornografiskt eller bryter mot någon tillämplig lag och du härmed ersätta “Thaikryddan” mot eventuella förluster, ansvar, skador eller bekostnad av något slag som “Thaikryddan” eller någon tredje part kan lida som orsakas av eller kan hänföras till, vare sig direkt eller indirekt, din användning av webbplats för att skicka eller lägga upp ett sådant meddelande eller material.

7. Garantier

“Thaikryddan” ger inga garantier, representationer, uttalanden eller garantier (vare sig uttryckliga, underförstådda i lag eller återstående) om hemsidan, informationen på hemsidan, din eller ditt företags personliga information eller material och information som sänds över vårt system.

8. Ansvarsfriskrivning.

“Thaikryddan” skall inte vara ansvarig för och frånsäger sig allt ansvar för eventuella förluster, ansvar, skador (vare sig direkt eller indirekta), personskada eller bekostnad av något slag som kan drabba dig eller någon tredje part (inklusive ditt företag), som en följd av eller som kan tillskrivas direkt eller indirekt, till tillgång och användning av webbplatsen, information som finns på hemsidan, din eller ditt företags personliga information eller material och information som sänds över vårt system. Framför allt får varken “Thaikryddan” eller någon tredje part eller data eller innehållsleverantören skall vara ansvarig på något sätt för dig eller någon annan person, företag eller bolag som helst för eventuella förluster, ansvar, skador (vare sig direkta eller indirekta), personskada eller bekostnad av något slag till följd av förseningar, felaktigheter, fel i eller utelämnande av någon kursinformation eller överföring därav, eller för de åtgärder som vidtagits med stöd därpå eller föran därigenom eller på grund av icke-prestanda eller avbrott eller uppsägning därav.

9. Användning av webbplatsen.

“Thaikryddan” lämnar ingen garanti eller representation att informationen på webbplatsen är lämplig för användning i någon jurisdiktion (annat än i Sverige). Genom att gå in på webbplatsen, garanterar du och representera “Thaikryddan” som du har laglig rätt att göra det och att använda sig av information som görs tillgänglig via hemsidan.

10. Allmänt

10.1 Hela avtalet.

Denna webbplats villkor utgör att den enda dokumentation av avtalet mellan dig och “Thaikryddan” i förhållande till din användning av webbplatsen. Varken du eller “Thaikryddan” skall vara bunden av någon uttrycklig tyst eller underförstådd representation, garanti, löfte eller liknande här. Om inte annat anges av denna webbplats villkor ersätter och ersätta alla tidigare åtaganden, företag eller representationer, vare sig skriftlig eller muntlig, mellan dig och “Thaikryddan” i samband med din användning av webbplatsen.

10,2 Förändring

“Thaikryddan” kan när som helst ändra relevanta villkor, ansvarstaganden eller meddelanden. Du bekräftar att genom att besöka webbplatsen från tid till annan, skall du bli bunden till den aktuella versionen av de relevanta villkoren (den “nuvarande version”) och, om inte annat anges i den nuvarande versionen, skall alla tidigare versioner att ersättas av aktuell version. Du är ansvarig för att granska den då aktuella versionen varje gång du besöker webbplatsen.

10,3 Konflikt.

Om en konflikt eller motsägelse visas mellan bestämmelserna i dessa webbplats villkor och andra relevanta villkor, politik eller meddelanden, andra relevanta villkor, ansvarstaganden eller meddelanden som särskilt gäller en viss del eller modul av webbplatsen skall råder i samband med din användning av den berörda avdelningen eller modul av webbplatsen.

10,4 Upphävande.

Inget överseende eller förlängning av tid som antingen från dig eller “Thaikryddan” kan bevilja den andra kommer att utgöra ett avstående eller på annat sätt begränsa någon av de befintliga eller framtida rättigheter givaren när det gäller härav, utom i händelsen eller i den utsträckning som överlåtaren har undertecknat ett skriftligt dokument som uttryckligen avstår eller begränsa sådana rättigheter.

10,5 Överlåtelse.

“Thaikryddan” skall ha rätt att avstå, tilldela och delegera alla eller några av sina rättigheter och skyldigheter när det gäller alla relevanta villkor, politik och meddelanden till tredje part.

10,6 ogiltighet.

Alla bestämmelser i relevanta villkor, riktlinjer och meddelanden är, trots det sätt på vilket de har samlats eller länkad grammatiskt, avskiljas från varandra. Någon bestämmelse i relevanta villkor, politik och meddelanden, som är eller blir ogenomförbar i någon jurisdiktion, antingen på grund av ogiltighet, invaliditet, olaglighet, rättsstridigt eller av någon anledning som helst, ska i sådan jurisdiktion och endast i den utsträckning som det är så ogenomförbar, betraktas som pro icke Scripto och övriga bestämmelser i relevanta villkor, skall riktlinjer och meddelanden förbli i full kraft och effekt.

10.7 gällande lagar.

Alla relevanta villkor, riktlinjer och meddelanden skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige utan att ge effekt till några principer för konflikter mellan lagen. Du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktion av Svea Rikes Lag när det gäller sådana tvister som uppstår i samband med webbplatsen eller eventuella villkor, riktlinjer och meddelanden eller alla frågor som rör eller i samband därmed.

10,8 Kommentarer eller frågor.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar som uppstår från webbplatsen, sekretesspolicy eller andra relevanta villkor, politik och meddelanden eller det sätt på vilket vi hanterar din personliga information kontakta oss.